Національній Академії
наук України — 90 років

Україна, 2008 р.

Національній Академії наук України — 90 років

1 грудня 2008 р. у Києві у На­ціональному палаці мистецтв “Україна” відбулася Ювілейна сесія Загальних зборів На­ціо­наль­ної Академії наук, присвячена 90-річчю її заснування та вшануванню 90-річчя з дня на­род­ження її Президента, академіка НАНУ Б. Патона. По­чес­ними гостями святкових уро­­чистостей стали Президент України В. Ющен­ко, прем’єр-міністр Ю. Тимошенко, представники урядових і громадських організацій, делегації з 25 зарубіжних країн. Ця ювілейна подія відзначалася на за­галь­но­дер­жав­но­му рівні. З до­повіддю виступив Президент НАНУ — академік Б. Є. Па­тон. За 90 ро­ків від дня заснування НАН України зробила вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, ста­ла одним з найбільших нау­ко­вих центрів Європи та світу, виступаючи як потужний духовний центр нації, символ української державності. Вчені академії за­кла­ли фундамент для роз­витку ба­гатьох новітніх нау­ко­вих на­пря­мів до­слід­жень, спря­мованих на піднесення економіки і посилення конкурентоспроможності держави, зростання інтелектуального і культурного рівня суспільства. Це найвища в країні державна наукова установа, що гід­но про­довжує традиції, закладені гетьманомБорис Патон.jpg П. Скоропадсь­ким та першим президентом Академії наук В. Вернадським від часу її створення. У 2008 р. на підприємствах країни впроваджено 2 тис. технологій, приладів й устаткування, розроблених академічними установами. На­ціо­наль­на Академія наук України продовжувала міжнародне нау­ко­ве співробітництво з 64 країнами. Упродовж 2008 р. НАНУ видано 1011 назв нау­ко­вих книг. Якщо у 1918 р. академія складалася з 3-х нау­ко­вих відділів, то у 2008 р. до складу НАНУ входило 14 відділень, 170 науково-дослідних інс­ти­ту­тів, у яких працювало 19 тис. науковців.