Інституту історії
України НАНУ — 70 років

Київщина, 2006 р.

Інституту історії України НАНУ — 70 років

Інститут був створений у липні 1936 р. і входить до складу нау­ково-дослідних установ На­ціо­нальної академії наук Ук­раї­ни, що вивчає широкий спектр проб­лем вітчизняної істо­рії. 
Після 1991 р. із проголошенням незалежності України до­слід­ження тем національної істо­рії стало провідним напрямком роботи інституту (що знайшо й відображення у зміні назви). Інститут одержав важливі наукові результати досліджень, зокрема: проаналізовано роль і місце DSC_0046.jpgУкраїни у загальноєвропейському та світовому історичному просторі; феномен українського козацтва; вивчено генезу, еволюцію та практичну реалізацію української державної ідеї, зокрема у періоди — Київської Русі, Національної революції 1648—1676 рр., доби Української революції 1917—1921 рр. та сучасного державотворення, ін. Серед численних опублікованих видань інституту — колективні монографії: “Історія України: нове бачення” (у 2-х т.; 1995—1996 рр.); “Ук­раїнсь­ка Центральна Рада” (1996—1997 рр.); “Нариси з іс­торії дипломатії України” (2001 р.); “Україна: Утверд­жен­ня незалежної держави (1991—2001 рр.)” (2001 р.); “Історія українського козацтва: Нариси у 2-х т.” (2006—2007 рр.); “Історія українського селянства: Нариси в 2-х т.” (2006 р.) та ін. Нові підходи до висвітлення вітчизняної історії відтворені у 15-томнику “Україна крізь віки” (1998—2000 рр.), колектив авторів якого був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки, 2001 р.). У січні 2007 р. з нагоди 70-річчя за­сну­вання в Інституті історії Ук­раї­ни НАНУ пройшли урочисті За­галь­ні збори, на які були за­про­шені почесні гості — офіційні особи, представники урядових й наукових кіл: Пре­зи­дент На­ціо­нальної Акадамії наук Ук­раї­ни, академік НАНУ Б. Є. Па­тон, Го­ло­ва Вер­ховної Ради В. М. Лит­вин, міністр Ка­бі­нету Міністрів А. В. Толс­­то­ухов. За вагомі здо­бутки на ниві розвитку історичної науки в Україні Інститут був удостоєний По­чес­ної грамоти, науковцям-історикам були вручені по­чес­ні нагороди й грамоти, відзнаки державних органів влади.