Хронологія розвитку
українських земель 1600 - 1625

1600 р.

Запоріжжя

Весна — з метою налагодження військової співпраці з Військом Запорозьким на Січ прибув посланець короля Ян Оришовський, маючи з собою листи до козацького зверхника Самійла Кішки та товариства від короля і великого коронного канцлера Яна Замойського.

Галичина, Поділля, Волинь, Київщина, Сіверщина

05.07 — канцлер і великий коронний гетьман Ян Замойський видав фундаційний акт, що унормовував порядок організації навчання, матеріально-фінансового забезпечення та характер навчальних програм Замойської академії. Академія стала третім — після Кракова і Вільно — вищим навчальним закладом держави. Освіту в Академії здобуло чимало вихідців з українських земель.

Запоріжжя

Початок липня — запорозькі козаки на чолі з гетьманом Самійлом Кішкою на заклик короля Зиґмунда ІІІ Вази і великого коронного канцлера й коронного гетьмана Яна Замойського виступили в похід у Молдавію та Трансільванію, надаючи допомогу коронним військам і молдавському господареві Єремії Могилі. 

Буковина

Коронні війська і козацькі полки форсували Дністер біля Колодрі-бки і стрімким маршем підійшли до Чернівців, змусивши волоські війська відійти з Буковини. Потому через знаменитий Козминський ліс рушили на Сучаву та допомогли Могилі відновити свою владу господаря молдавського.

Закарпаття

Серпень — волоський господар Михай Хоробрий (Воєвода) зайняв Мукачівський замок, прогнав єпископа Петронія, котрий схилявся до прийняття унії, та призначив на його місце румуна Сергія.

Буковина

Червень — волоський господар Михай Хоробрий (Воєвода) захопив Сучавську і Хотинську фортеці, оволодів Чернівцями, що належали до Молдавського князівства.

Галичина

Народився визначний церков-ний і освітній діяч, письменник-  полеміст, ректор Києво-Могилянської академії, архімандрит Києво-Печерського монастиря Інокентій Ґізель. Свої суспільно-політичні погляди Ґізель майстерно втілив в історичних концепціях "Синопсиса", створивши штучну схему східноєвропейської історії за династичним принципом та обґрунтувавши в такий спосіб єдність України та ро-сійської правлячої династії. 
Найвідомішим літературним твором Ґізеля є праця "Мир з Богом чоловіку", де автор представив оригінальну онтологію гріха та дослідив тайну покути. Попри продемонстровану в праці широку богословську ерудицію та майстерність викладу матеріалу, вже по смерті автора в 1683 р. "Мир з Богом…" на Соборі російської православної Церкви 1690 р. отримав засудження як найбільш шкідлива з "новотворних" київських 1600 р.

Поділля 

Спорудженя на пагорбі правого берега річки Золота Липа в м. Бережанах (сучасна Тернопільська область) костелу Різдва Діви Маріі, що після добудування дзвіниці у  1741 р. одержав статус фарного. 

Північне 
Причорномор'я, Крим

Набіг Кримської орди на чолі з ханом Газі Ґереєм на Москву.

Запоріжжя, Наддніпрянщина

Поява в Україні першої версії знаменитого листа запорозьких козаків до турецького султана, що впродовж століття зазнавав неодноразових змін і доповнень, став широковідомим у Східній і Західній Європі. Згодом у 1619, 1620, 1667, 1683, 1696, 1713, 1733 рр. з'являлись наступні перероблені варіанти, що були більш пристосовані до нових по-літичних реалій. "Лист султану" завжди користувався неабиякою популярністю і нерідко ставав підґрунтям для художніх вправлянь митців, найвідомішим спосеред яких є знаменита картина Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Волинь

Початок діяльності в Гощі протестантської (соціанської) школи середнього освітнього рівня.

Початок 1600-х рр.

Сіверщина

У маєтку князів Вишневецьких у Густині, неподалік Прилук, засновано Свято-Троїцький чоловічий монастир.

Наддніпрянщина, Волинь, Поділля, Галичина 

Початок масової міграції з Галичини, Поділля і Волині на Подніпров'я. Переселення українського населення із Заходу на Схід супроводжувалося пе-ренесенням на малозаселенні східноукраїнські землі коронної системи оборони, що співпало зі зміцненням військового потенціалу українського козацтва, стимулювало лавиноподібне виникнення у Наддніпрянській Україні міст і містечок, куди масово мігрують вмілі ремісники із західноукраїнських земель, переносячи з собою і специфіку організації міського життя, цехову організацію тощо.

Сіверщина

На Чернігівщині народився визначний церковний діяч, письменник, проповідник, ігумен Антоній Радивиловський. Проповіді Радивиловського користувалися популярністю серед чернечої братії і прихожан мо- настиря. У них проповідник демонстрував обізнаність в історії, географії, ботаніці, мінералогії, астрономії та медицині.

Поділля

Після утворення Брацлавського воєводства землі, розташовані в середині течії річки Сіб, даруються польським королем осадчому Тромчинському. Починається історія міста Гайсина, який ще називали Гальшин, або Айсин.

Галичина

Початок спорудження у Львові за проектом архітекторів    П. Римлянина, А. Прихильного і А. Бемера костелу бернардинів — визначної пам'ятки української архітектури, виконаної в ренесансному стилі.
Спорудження в ренесансному стилі дерев'яної церкви Святого Юра в Дрогобичі.

Полісся

На Пінщині народився визначний церковний діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Йосиф Нелюбович-Тукальський.

1601 р.

Запоріжжя, Наддніпрянщина

Січень — скликаний для вироблення заходів по підготовці до війни зі Шведським королівством сейм Речі Посполитої ухвалив постанови щодо  козацтва, які частково відновлювали його попередній правовий статус, скасований по завершенню Козацьких війн 1690-х рр. Зокрема, козаки, які поступали на службу королю, звільнялися від сплати певних податків, їх сім'ям гарантувався королівський захист від утисків місцевої адміністрації тощо.

Сіверщина

Заснування м. Кролевець (у сучасній Сумській області). Названий на честь польського короля Зигмунда III, під владу якого перейшли ці землі. В оригіналі назва писалась як Krolevac, а потім трансформувалась у теперішню форму.

Запоріжжя, Наддніпрянщина

Весна — близько чотирьох тисяч козаків-охотників на чолі з легендарним гетьманом Самійлом Кішкою вирушили в Прибалтику, де взяли участь в Інфлянтській кампанії Речі Посполитої проти Шведського королівства.

1602 р.

Північне 
Причорномор'я, Крим

Похід Кримської орди на чолі з ханом Газі Ґереєм на війну з Габсбургами в Трансільванію.

Галичина

02.01 — у маєтку Федора Балабана в Стрятині (біля м. Рогатина) в друкарні Симеона Будзини надруковано "Харитонію, тобто повчання попові та інші книги". Видання Стрятинської друкарні відзначаються вишуканим мистецьким   оздобленням, прикрашені гравюрами "отців Церкви", заставками, кінцівками, ініціальними літерами, орнаментика яких запозичена з народного декоративного мистецтва.

Запоріжжя

Заснування на березі р. Самари козацького Самарського Пустинно-Микільського монастиря.

1603 р

Галичина

Жовква, заснована великим коронним гетьманом і вели-ким коронним канцлером Станіславом Жулкєвським 
(бл. 1547—1550 — 1620 рр.), отримує статус міста.1603 р.

Київщина, Наддніпрянщина, Волинь, Галичина, Поділля, Полісся

Уперше в Речі Посполитій опубліковано так званий папський індекс книг, заборонених до читання і зберігання. Поява перших таких заборон датована часами роботи Триденського собору і була викликана бажанням римського престолу протидіяти поширенню у католицькому світі реформаційних ідей і вільнодумства.

Київщина, Волинь

"Царевич Дмитрій" ("Лжедмитрій", Самозванець), втікши з Москви, прибув до Києва, де був прийнятий архімандритом Києво-Печерського монастиря Єлисеєм Плетинецьким. За його рекомендацією "царевича Дмитрія" переправили до Острога, в маєток українського магната князя Василя Костянтина Острозького. Від князя Острозького шлях Самозванця Україною проліг до князя Адама Вишневецького, за протекцією якого та його брата князя Костянтина Лжедмитрій потрапив до королівського палацу Зиґмунда ІІІ Вази.

Поділля

У замку м. Хмільника для потреб католицької громади зводиться ренесансний костел Усічення Голови Івана Предтечі, який зберігся до наших днів.1603 р.

Галичина

Спорудження в ренесансному стилі дерев'яної церкви Успіння Богородиці в с. Кліцькому.

Запоріжжя

Грудень — "Царевич Дмитрій" відвідав Запорозьку Січ, агітуючи низовиків підтримати його в поході на Москву, аби повернути узурповане Борисом Годуновим царство.

Київщина, Наддніпрянщина, Волинь, Галичина, Поділля, Полісся

Вальний сейм Речі Посполитої ухвалив ряд рішень, на яких наполягали православні земські посли, в тому числі й з українських воєводств. Зокре- ма, з-під влади Київського унійного митрополита вилучався Києво-Печерський монастир. Відтоді, знаменита київська обитель, згідно з давнім звичаєм, закріплювала за собою право обирати архімандрита духовенством і київською шляхтою винятково з числа православного кліру.

1604 р.

Слобожанщина

На р. Сіверський Донець засноване м. Зміїв (у сучасній Харковській області).
Заснування м. Зіньків (у сучасній Полтавській області).

Закарпаття

Закладена дерев`яна Миколаївська церква (сучасне с. Діброва Тячівського району).1604 р.

Сіверщина

11.11 — розпочалася обло-  га військами Лжедмитрія   м. Новгород-Сіверського, де закрилися прибічники царя Бориса. Штурм міста завершився безрезультатно. А коли на виручку московським "сидельцам" прибуло підкріплення з Брянська, сталася найбільша на той час битва. І хоч жодній стороні не вдалося отримати в ній перемогу, понесені втрати знеохотили чимало польських шляхтичів до продовження походу і вони повернулися назад на батьківщину.

Запоріжжя, Сіверщина

Грудень — під мури Новгород-Сіверського із Запоріж- жя прибуло велике козацьке військо за одними відомостями їх було 4, за іншими 12 тис. козаків, що не надто стурбувало претендента на московське царство.

1604—1605 рр.

Північне 
Причорномор'я, Крим

Походи Кримської орди на чолі з калгою Тохтамишем Ґереєм на війну з Габсбургами в Трансільванію.

1604—1606 рр.

Галичина

Діяльність друкарні Балабанів в Крилосі. Сприяння в організації Крилоської друкарні Федору та Гедеону Балабанам надавали члени Львівського православного братства.1604—1605 рр.
Наддніпрянщина, Запоріжжя
Масове залучення українських козаків до походу на Москву під стягами Лжедмитрія І. Козацтво взяло участь у важливих битвах Самозванця з урядовими військами царя Бориса Годунова.

Київщина, Наддніпрянщина, Волинь, Галичина, Поділля, Полісся

На черговому вальному сеймі Речі Посполитої православні земські посли з України провели через нижню палату, Посольську Ізбу, проект ухвали, який гарантував відновлення православної ієрархії, фактично знищеної підтримкою Зиґмунда ІІІ Вази рішень унійного Собору в Бересті 1596 р. Король аргументував своє рішення надмірним радикалізмом вимог православної громади. Земські посли, обурені нетолерантною політикою монарха, зірвали роботу сейму.

1605 р.

Галичина

Після відновлення Станіславом Жулкєвським Олеського замку, під час багаторазових нападів татар він переходить у власність магнатів Даниловичів, тоді ж тут служив батько Богдана Хмельницького — Михайло. Іван Данилович до 1630 р. завершує реконструкцію фортеці, а в 1627 р. зіграв весілля своєї доньки Теофілії та Якуба Собєського. Тут народився їх син — польський король Ян III Собєський.

Київщина

Виступи корсунських козаків і міщан проти старостинської адміністрації. Позбавлення міста магдебурзьких прав.

Запоріжжя

Похід запорозьких козаків в межі Османської імперії, взяття фортеці Варна.
Уперше Петра Конашевича-Сагайдачного обрано на гетьманство. 

1605—1606 рр.

Київщина

Написання визначної пам'ятки православної полемічної літератури — "Пересторого зело потребная на потомниє часи православним християном", спрямованої проти утвердження церковної унії. Авторство анонімного полемічного твору залишається дискусійним. На думку одних дослідників, вірогідним автором міг бути львівський священик Андрій Вознесенський, на думку інших — майбутній митрополит Київський і Галицький Йов (Іван) Борецький.

Волинь

Більшість території Шумщини — давнього етнічно-територіального утворення в басейні ріки Вілія (в її верхній і середній течії) — від роду Боговитинів передається до роду Малинських. Одна частина перебувала у володінні Четвертинських, а Суразька маєтність переходить з 1583 р. до князів Острозьких, прибутки від якої йшли на отримання Острозької академії.1606 р.

Галичина

19.09 — у маєтку Стрятині (біля м. Рогатина) в друкарні Федора Балабана надруковано Требник. Участь у підготовці видання (на початковому етапі робіт) брав відомий друкар Симеон Будзина. Видання містить герб єпископа Львівського Гедеона Балабана.
01.10 — у друкарні єпископа Львівського Гедеона Балабана в с. Крилосі, поблизу Галича, надруковано Євангеліє Учительне, що являло собою перевидання праці, вперше випущеної у світ Іваном Федоровичем Московитом і Петром Мстиславцем у Заблудівській друкарні.
Початок спорудження у Львові за проектом архітектора А. Бемера однієї зі складових частин архітектурного комплексу Латинського кафедрального собору — каплиці Боїмів (відомого роду львівських патриціїв).   Вона вишукано оздоблена кам'яною різьбою, ліпниною, яку виконали Ян Пфістер і Гануш Шольц. В архітектурних формах споруди виразно простежуються впливи стилю Ренесансу та бароко.

Волинь

У Луцьку починають закладати монастир єзуїтів (до 1610 р.), Петропавлівський костел та Покровську церкву. Ансамбль споруд єзуїтського монастиря з колегіумом і величним костелом Святого Петра і Павла створювався за проектом італійского архітектора Джузеппе Бріано.

1606 р.

Поділля

Кам`янецький староста Ян Потоцький у Летичеві розпочинає будівництво костелу Успіння Богородиці у щойно заснованому з його ініціативи домініканському кляшторі.

Сіверщина

Участь козаків, міщан і селян Чернігово-Сіверщини у Селянській війні в Російській державі під проводом Івана Болотникова, котрий видавав себе за воєводу царя Дмитрія. Разом з Болотниковим ходили у похід на Москву, утім, після переходу частини дворян, що перед тим долучилися на бік повсталих, у табір царя Василя Шуйського — були змушені відступити до Калуги, а згодом здатися.

1607 р.

Закарпаття

09.03 — граф Хуста Валентин Другет де Гомонна визнав владику Сергія єпископом Мукачівським. Грушівський монастир на Мараморші стає осідком волоських єпископів.

Поділля 

Тульчин у Вінницький області відомий як польська фортеця Нестервар у Брацлавському воєводстві, а 1649 р. — містечко під назвою Тульчин. З 1672 до 1699 рр. — знаходився під владою Османської імперії, а з другої половини XVIII ст. — належав польським магнатам Потоцьким.

Галичина

Закладається костел кларисок у Львові.

1608 р.

Північне 
Причорномор'я, Крим

Майбутній хан Селямет Ґерей Резмі (“Войовник”) бере участь у джелялійському повстанні Делі Гасана, отримав прощення, але на 7 років був ув'язнений у сумнозвісній в'язниці Єді Куле в Стамбулі. 
Позбавлений влади Тохтамиш Ґерей попрямував у Стамбул, але на р. Буг його перестріли і вбили за наказом Селямета Ґерея. На калгу Селямет Ґерей призначив Мегмеда Ґерея (майбутнього хана Мегмеда Ґерея ІІІ), свого товариша по джелялійській авантюрі та ув'язненню в Єді Куле.

Поділля

Початок діяльності при школі в с. Панівцях під керівництвом Лаврентія Малаховича і протекцією брацлавського воєводи Яна Потоцького протестантської (кальвіністської) друкарні. Друкарня займалась переважно виданням творів антикатолицького змісту, авторства Яна Зиґровіуса, Яна Хоцимовського та Петра Ґільовського. Найрадикальнішим з-поміж них став протипапський памфлет Яна Зиґровіуса "Papopompe".

Запоріжжя, Північне 
Причорномор'я

Похід запорозьких козаків на турецькі фортеці Ак-Керман, Кілію, Ізмаїл.1608 р.

Волинь

Заснування єзуїтського колегіуму в Луцьку. Крім викладання латинської і грецької мов, Луцький єзуїтський колегіум був відомий викладанням української мови. Вивчали також риторику, діалектику (логіку), арифметику, геометрію, музику. Мав колегіум і багату бібліотеку.

1609 р.

Поділля

У протестантській друкарні при школі в с. Панівці під керівництвом Лаврентія Малаховича надруковано антикатолицький твір Яна Зиґровіуса "Epichirema…"

Крим

Боротьба за владу в Кримському ханаті. Повстання проти влади Селямета Ґерея Резмі очолив його калга Мегмед Ґерей та Шагіна Ґерей. Після поразки виступу вони тікають у Черкесію. На місце калги замість Мегмеда Ґерея призначено Джанібека Ґерея.

Галичина

Початок спорудження каплиці Боїмів у Львові (до 1615 р.) костела Святої Софії Магдалени. Латинський кафедральний собор обростає численними вівтарями та каплицями, як в інтер`єрі, так і поряд, на цвинтарі, що оточував храм. Збережені каплиці Кампіанів (XVI—XVII ст.) і, особливо, Боїмів (1609—   1615 рр.) є найдовершенішими архітектурними пам`ятками сучасного Львова.1609 р.

Запоріжжя, Наддніпрянщина, Сіверщина

Вересень — прагнучи повернути до складу Речі Посполитої раніше втрачені Смоленськ і Сіверщину, король Зиґмунд ІІІ розпочав підготовку до війни з Москвою. Незважаючи на намальовані королем привабливі перспективи від перемоги на сході, сейм 1609 р. дозволу на додаткові фінансові витрати не дав. Король вирішив вести війну по-козацьки, а саме: набираючи війська "не на те, що є, а на те, що буде", тобто на рахунок майбутніх трофеїв і здобутків. В Україні розпочинається масове вербування козаків на нову війну. 
Прибуття під Смоленськ на початку жовтня трьохтисячного козацького війська з України. Тиждень потому ще одна козацька ватага приходить з-під Тушино. А вже наступного дня прибуває козацьке посольство з-під Вязьми, пропонуючи військові послуги тритисячного "вибраного" козацького війська. Загалом же, в королівському таборі під Смоленськом на кінець року зібралося до 40 тис. запорозьких і городових козаків з України.

Галичина

Видання братською друкарнею у Львові морально-дидактичного збірника "О воспитаніи чад".1609 р.

Київщина

Народився Василь Дворецький — український православний шляхтич гербу "Слонина", полковник київський, автор рукописної збірки "Збірка Дворецьких", що вмі-щує цінні історичні й політико-публіцистичні твори середини — другої половини ХVІІ ст.
Антиунійні виступи козаків і міщан у Києві. Міщани, протестуючи проти насильницького впровадження Іпатієм Потієм до митрополичого Софійського монастиря свого намісника Антонія Грековича, на допомогу закликали запорожців. 

Запоріжжя

Гетьман Григорій Тискиневич у листі до київського підвоєводи Михайла Холонєвського наголошував на тому, що "за церков нашу Восточную, а за веру Греческую голови свої бихми мєлі всі положити… і словом нашим рицерскім боронить обецуєм".

1610 р.

Галичина

Початок спорудження у Львові костелу єзуїтів. Проектні роботи виконав архітектор єзуїтського Ордену Джакопо Бріано. Безпосередньо, процесом зведення храму керував Себастіян Ламхіус. Костел походив на класичний взірець — церкву Іль Джезу у Римі, що була прототипом багатьох сакральних споруд Європи того часу.

Крим

Червень — падишах Ахмед І призначив на ханський престол до Криму Джанібека Ґерея, сина Мюбарека Ґерея Шакая і онука Девлета Ґерея.1610 р.

Поділля

Початок спорудження у Він-ниці приміщення єзуїтського колегіуму. Єзуїти першими прийшли у Вінницю і на щедре пожертвування брацлавського старости В. Калиновського по сусідству з фортецею спорудили монастирський комплекс. У середині монастиря будується величний костел єзуїтів (1610—1617 рр.), колегіум і келії. Споруди зазнали значної трансформації у наступні часи і до сьогоден-ня.

Галичина

Початок навчання воєводича Петра Могили, майбутнього митрополита Київського, Галицького і всієї Русі, в Львівській братській школі. Між львівською православною громадою та князівським родом Могил існували тісні економічні, культурні і конфесійні зв'язки. Особливо тісними були зв'язки Могил з Львівським братством, церква якого, освячена на честь Успіння Пресвятої Богородиці, була побудована на їхні пожертви, а відтак, і носила назву "Волоська".
Зведено муровану церкву Святого Миколая у Бучачі (сучасна Тернопільська область). Бучач належав литовським магнатам Бучацьким (гербу Абданк), які прославилися при захисті Галицької Русі і Поділля від  кримських татар. Бучацькі правили містом до кінця XVI ст., після них — Гольські, а потім Потоцькі (гербу Пилява).

1611 р.

Поділля

Лютий — у протестантській друкарні, при школі в с. Панівці під керівництвом Лаврентія Малаховича надруковано антикатолицький твір Яна Зиґровіу-    са "Papopompe…" — найгостріший протипапський 
Заснування завдяки братам Язловецьким, Станіславу Лянцкоронському, Валенсію й Олександру Калиновським, а також пожертвам місцевої подільської шляхти єзуїтського колегіуму в Кам'янці-Подільському.

Галичина

Заснування Йовом Княгинецьким православного Манявського Скиту, що тривалий час виконував роль форпосту православ'я на Покутті й зага-лом західноукраїнських землях. Діяв до кінця ХVІІІ ст.

Поділля

Хроніка Кам`янця-Подільського (у сучасній Хмельницькій області, який до 1941 р. був центром однойменної облас-ті) — рукописне історичне джерело з історії України, перша частина якої охоплює події з 1441 до 1611 рр. і містить відомості про князя Костянтина Острозького, Берестейську церковну унію, повстання Северина Наливайка тощо.1611 р.

Галичина

У маєтку відомого політичного діяча Яна Гербута (походив із сполонізованого німецького роду, утім, називав себе — по матері — русином), в містечку Добромилі почала діяти друкарня під керів-ництвом польського мандрівного друкаря і видавця Яна Шеліґи, котрий перед тим працював у Кракові. На західноукраїнських землях Ян Шеліга видав латинською мовою перші шість книг Хроніки Яна Длугоша, твори українського письменника і публіциста Станіслава Роксолана-Оріховського, Хроніку Вінцента Кадлубека, а також переклади на польську творів античних авторів — Цицерона, Платона, Плутарха.

1612 р.

Поділля

Спустошливий набіг на по-дільські землі татарської ор-ди.

Галичина

У Жовкві — давньоруському поселенні Винники, неподалік древнього міста Щекотів (тепер с. Глинсько), яке згадувалося у Галицько-Волинському літописі, закладено Свято-Троїцьку церкву, що згодом увійшла до комплексу монастиря Ордену василіан. Винники, яке стало власністю гетьмана Станіслава Жулкєвського, одержало королівський привілей Зиґмунда III на будівництво нового міста та право назвати його Жовквою (з 1603 р.).

Запоріжжя, Наддніпрянщина, Сіверщина

Запорозькі козаки, відгукнувшись на заклики короля, воювали проти російських військ під Смоленськом, а також опановували Сіверщиною.

1613 р.

Галичина

Великий руський магнат Іван Данилович засновує містечко Сасів, а в Олеську — будує першу школу і лікарню для селян. Замок за Івана Даниловича набирає майже сучасного  вигляду. 

Запоріжжя, Північне 
Причорномор'я

Упродовж року козаки двічі ходили на Чорне море, чинячи, як описував гетьман коронний Станіслав Жулкєвський, великі шкоди в землях турецького султана. За словами гетьмана, "цісар турецький вислав не малий флот, галери і чайки, в порт очаківський, аби козаків в тім порту погромити, як будуть повертатися, повоювавши кілька міст в Криму, бо їм тудою дорога назад на Низ, але вийшло навпаки, бо замість того, щоб їх мали турки громити, самі вони придибали нічним ділом необачних турків". 

Запоріжжя, Київщина, Наддніпрянщина

Морська виправа запорожців мала гучний резонанс в Україні. Поспішили козацькі лідери "ощасливити" гарними новинами й самого короля.

Закарпаття

Невдала спроба проголосити у володіннях хустського графа Юрія Другета в Краснобрідському монастирі церковну унію. З цього часу почали обирати двох єпископів Мукачівських — православного та унійного. Православні єпископи висвячувались в митрополита Румунського, унійні — в Київського унійного.

Наддніпрянщина, Запоріжжя

Ухвалення сеймом Речі Посполитої постанови про скасування автономного козацького присуду.

1614 р.

Київщина, Наддніпрянщина, Волинь, Полісся, Поділля, Галичина

Обрання на митрополита Київського унійного видатного церковного й освітнього діяча Йосифа-Велямина Рутського. Владика зумів реформувати унійну Церкву на контрреформаційних засадах, заклавши організаційне підґрунтя для її розвитку в наступні десятиліття. 
Суттєве зміцнення внутрішньо церковної дисципліни та підвищення освітнього рівня духовенства сприяли наверненню до лона об'єднаної Церкви багатьох православних інтелектуалів, котрі перед тим рішуче виступали проти реалізації Берестейської унії.

Волинь

Заснування сином князя Василя Костянтина, князем Янушем Острозьким, котрий перейшов з православ’я на римо-католицьку віру, кляштора бернардинців у Дубно.

Галичина

На кошти вдови магната Прокопа Сенявського Ельжбети для потреб єзуїтського колегіуму в Львові придбана друкарня відомого краківського майстра Віжбєнди. Заснування друкарні при колегіумі було викликане передовсім потребою протистояти поширенню реформаційних ідей в лоні римо-католицької Церкви, а також, сприяти організації навчального процесу.

Київщина, Наддніпрянщина, Запоріжжя,    Полісся

30.09 — завершилася робота Житомирської комісії, що суттєво обмежила козацькі права, дозволивши реєстровим козакам проживати лише на Запоріжжі й, натомість, зобов'язавши їх нести сторожову службу.

Закарпаття

Літо — в Краснобрідському монастирі зібралося понад  10 тис. православних, котрі при спробі проголосити унію, закидали єпископа Перемишлянського і палкого при-бічника ідеї об’єднання Церков А. Кропецького камінням і прогнали з церковного двору. Провалилася друга спроба нав`язати унію.1614 р.

Волинь

Початок діяльності в Киселині, що належав волинському магнату-протестанту Юрію Чапли-  чу, протестантської (соціанської) школи середнього освітнього рівня. Школу,  зважаючи на високий рівень освітніх програм, у середині ХVІІ ст. нерідко називали Киселинською академією.

Запоріжжя, Північне Причорномор'я

Літо — відбулися успішні морські виправи запорозьких козаків на турецькі фортеці на Чорному морі, спустошення Анатолійського побережжя.

Волинь, Поділля

Януш Заславський (?—     1629 рр.) з українського князівського роду Заславських, родоначальником якого був Іван Острозький, власник міста Заслава (тепер Ізяслав Хмельницької  області), входить до складу комісій, створених польським урядом для вироблення компромісних угод між козаками і польським урядом.

Поділля

Немирів (у сучасній Вінницькій області) стає одним із центрів боротьби українських селян проти шляхетського гніту. Населення бере участь у антишляхетських повстаннях і заворушеннях. Через вигідне стратегічне положення міста впродовж наступних півтора століття за нього ведеться кровопро- литна боротьба (між окремими магнатами Речі Посполитої і козаками), Військом Запорозьким та королем; а з другої половини XVII ст. — до неї включаються Кримський ханат й Османська імперія.

Північне 
Причорномор'я

Осінь — поновилися морські напади запорозьких козаків на турецькі фортеці на Чорному морі, спустошення Анато-лійського побережжя спровокували виправу турецьких військ під командою Ахмета-паші у Північне Причорномор'я. 
Форсувавши Дністер, Ахмет-паша, у відповідності з наказом султана, розпочав роботи по відбудові в усті Бугу та в долішньому Подніпров'ї фортець Тегінці, Аслангородок і Чичаклею. Зміцнення обороноздатності останніх мало назавжди закрити для козаків вихід у Чорне море.

Волинь, Поділля

Осінь — відбувся набіг татарських орд на українські землі, що призвів до значних матеріальних і людських втрат. За підрахунками нападників, під час походу було знищено 200 міст і містечок, кожному татарину дісталося по 8—10 невільників, “а про кількість худоби ніхто й не знає, крім самого Бога…”

Полісся

Заснування для потреб друкарської справи Києво-Печерської Лаври Радомишльської папірні — однієї з перших в центральній Україні. Назва одного з районів сучасного м. Радомишля (Житомирська область) — Папірня, пов`язана саме з виробництвом паперу для Лаврської друкарні.

Галичина

У маєтку Яна Гербута в містечку Добромилі друкарня під керівництвом Яна Шеліґи видала перші шість книг хроніки Яна Длуґоша. 
За наполяганням римо-католицької шляхти король Зиґмунд ІІІ Ваза розпорядився накласти арешт на тираж книги Яна Шеліґи і заборонити продаж видання як шкідливого для Речі Посполитої на території всієї держави.

Київщина

Заснування у Києві за активної участі архімандрита Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетинецького, інших православних церковних владик, київ-ських міщан і козацького гетьмана Петра Конашевича-  Сагайдачного, Богоявленського православного братства та відкриття при ньому братської школи.

Київщина, Запоріжжя

Колективний вступ до братства Війська Запорозького на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним, що стало гарантією безпеки Бо-гоявленського православного братства в його протистоянні з католицьким й унійним духовенством і шляхтою, а також конфронтацією з королівською владою; виступ Війська Запорозького до Богоявленського братства засвідчив перетворення козацтва у впливово-по-літичну силу держави.

1615 р.

Київщина

14.10 — дружина київського шляхтича Стефана Лозки Галшка Гулевичівна на потреби нововідкритої братської школи відписала власний двір на Подолі "з усіма пожитками".

Подарований Галшкою двір "з усіма пожитками" став тією основою, де невдовзі постала знаменита Києво-Могилянська академія — перший у східнослов'янському світі вищий навчальний заклад, освіту в  якому здобували українські гетьмани, церковні діячі, письменники, просвітники. Навчалось в академії й чимало вихідців з інших східнослов'янських країн.

Закарпаття

Відкриття єзуїтського колегіуму в с. Гуменне (згодом його діяльність була перенесена до Ужгорода).

Закарпаття

Ужгород неодноразово спустошується під час міжусобних війн між Габсбургами (вони володіли західною частиною Угорщини) і Трансільванським князівством, що намагалося встановити свій контроль над усіма неокупованими Османською імперією угорськими землями. Часто це протистояння мало релігійний підтекст, оскільки Габсбурги були ревними прихильниками католицизму, тоді як трансільванські князі — протенстантами. Незважаючи на активну підтримку, яку надавали протестантам окремі представники роду Другетів, перемогли врешті-решт католики.1616 р.

Північне 
Причорномор'я, Крим

Січень — козацька флотилія під началом Петра Конашевича-Сагайдачного вдарила по Кримському побережжю, спаливши серед інших міст і турецьку фортецю Кефе (Кафу) — найбільший центр работоргівлі у Північному Причорномор'ї.
За триста років османської присутності у Північному Причорномор'ї кількість рабів, проданих на ринках тільки Кафи, становила від 3 до 5 мільйонів душ. Кількість вивезених з України, що постійно ставала об'єктом людоловських набігів Кримського ханату, рахується на мільйони.

Галичина

28.02 — розпочалася діяльність у Львові вірменської друкарні Ованеса Карматенянца (Івана Муратовича).

Поділля

Заснування у Вінниці православного Преображенського монастиря, що стало від-повіддю до спорудження величезного костелу єзуїтів (1610—1617 рр.). З 1598 р., коли Вінниця стає столицею Брацлавского воєводства, починається протистояння на окраїні Речі Посполитої двох віросповідань — православного і католицького. За традицією, католицьку експансію очолювали єзуїти.Середина 1610-х рр.

Слобожанщина, Донеччина

Будівництво вздовж р. Сіверський Донець російським урядом з метою перекриття доступу в межі держави неспокійних сусідів з Півдня — кримських і ногайських татар, системи укріплених городків, так званої 
Будівництво укріплених ліній, а також їх обслуговування стимулювало господарську колонізацію краю, активну участь в якій взяли вихідці з Лівобережної та Правобережної частин України.

1616 р.

Галичина, Київщина

До Києва на запрошення архімандрита Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетинецького зі Львова переїхав мовознавець, перекладач, письменник, друкар і гравер Памво Беринда.
На київський період життя Памво випав справжній розквіт наукової та викладацької діяльності вченого
У Києві вийшли у світ підготовлені Памво Бериндою богослужбова книга "Анфологіон" (Мінея празнична), а також "Лексикон славенороский и имен тлікованеє", що вважається працею життя вченого. Праця широко використовувалась як основний посібник у Київській братській школі, пізніше Академії, інших навчальних закладах України та сусідніх слов'янських країнах.1616 р.

Полісся

В Овруцькому повіті, що на той час належав до Київського воєводства, в родині православного шляхтича народився Іван Виговський, у майбутньому відомий козацький лідер, генеральний писар в гетьманському уряді Богдана Хмельницького, український гетьман в 1657—  1659 рр., а також київський воєвода і сенатор Речі Посполитої. Ініціатор укладення Гадяць-кої унії з Річчю Посполитою 1658 р., який наприкінці свого життя став одним з лідерів антипольського повстання в Україні. За участь у підготовці повстання у березні 1664 р. розстріляний за вироком військового трибуналу Речі Посполитої.

Київщина

Публікація друкарнею Києво-Печерського монастиря на обладнанні, перевезеному зі Стрятина, першого лаврського видання — Часослова. У передмові до книги архімандрит Печерський Єлисей Плетинецький так пояснював мотиви вибору малоформатної праці для першої публікації нової друкарні: "предпослати книгу малу аки предтечу да управит путь болшим". Крім того, архієрей був переконаний, що публікація Часослова "да испленит требованіє, єже в училищах в православном граде Кієве і в прочіих".

Наддніпрянщина

Практично безлюдна Умань (сучасна Черкаська область), що   розташована на злитті рік Кам'янка і Уманка, знаходилася на кордоні з Диким Полем, була передана сеймовим актом брацлавському старості Калиновському. Ці землі швидко заселяються й Умань, як місто, старанно укріплюється, щоб гідно протистояти частим татарським набігам.

1616 р.

Запоріжжя, Північне 
Причорномор'я 

Весна — запорозькі козаки на 80 чайках ходили в морський похід, зуміли пробитись в околиці Стамбула і неабияк налякали і роздратували турецького султана, підпаливши османські порти в околицях столиці.
Осінь — дві тисячі запорозьких козаків висадилися на малоазійський берег поблизу Мінери, пішим маршем пройшли до Трапезунда, здобули його і пограбували. На зворотному шляху спочатку розбили вислану проти них флотилію генуезького адмірала Цікалі-паші, згодом спустошили Босфорське побережжя і, обминаючи Очаків, де їх очікував турецький флот під орудою Ібрагім-паші, вийшли в Азовське море. 

Закарпаття

Загострюється політична обстановка з появою українського козацтва, запрошеного Ю. Другетом ужанським і земплінським наджупаном для боротьби за трансильванський трон. Під Кошице загін козаків чисельністю в кілька тисяч чоловік розгромив трансильванські війська.

1617 р.

Київщина

28.10 — в урочищі Суха Вільшанка під Білою Церквою було укладено угоду між представниками Війська Запорозького і комісарами короля.

Волинь

Жидичинський Миколаївський монастир (сучасне с. Жидичин Ківерцівського р-ну на берегах 
р. Стир, Волинська обл.) стає місцем перебування уніатських єпископів. У 1662 р. тут, під ім’ям ченця Гедеона, якийсь час жив син Б. Хмельницького Юрій. Жидичинський монастир вважався найбагатшою обителлю на Волині. Був закритий у 1835 р. під час царювання Миколи І.
Заснування у Луцьку православною шляхтою і міщанами Хрестовоздвиженського братства і школи при ньому.

1617

Північне 
Причорномор'я, Крим

Хан Джанібек Ґерей очолює 
40-тис. татарське військо у поході на Персію. Разом з османцями зазнає тяжкої поразки біля Серава. Османські джерела провину за поразку покладають на хана.

Київщина, Наддніпрянщина, Запоріжжя

Залучення українського козацтва королівським урядом  Речі Посполитої до участі у війні з Російською державою.

Київщина

Початок педагогічної діяльності у Київській братській Богоявленській школі видатного церковного діяча, письменника-полеміста Мелетія Смотрицького.1617 р.

Київщина, Наддніпрянщина, Волинь, Поділля, Галичина

Митрополит Київський (уній-ний) Йосип Велямін Рутський об'єднав усі уніатські монастирі в одну конґреґацію — Святої Трійці. Конґреґація очолювалась за зразком католицьких орденів протоархімандритом й отримувала незалежність від влади місцевих єпископів. Впроваджувалась обов'язкова філософська і богословська освіта ченців-новачків (новіціїв).

1618 р.

Київщина

Лютий — відбулися антиунійні виступи козаків і міщан у Києві. Убивство унійного митрополичого намісника Антонія Грековича.

Галичина

20.03 — у Львівській вірменській друкарні Ованеса Карматенянца (Івана Муратовича) надруковано Молитовник — єдину відому нині у світі книгу вірменсько-кипчацькою мовою.

Закарпаття

У період 30-річної війни (1618—1648 рр.) дії армії  Г. Бетлєна — правителя Трансильванії, який боровся з Габсбургами, підтримувало закарпатське населення, оскільки вбачало в ньому противника Габсбургів і унії. Г. Бетлєн захопив Березький та Угочанський комітати, а Мукачевську фортецю перетворив в один з головних опорних пунктів антигабсбурзької боротьби.

Київщина, Наддніпрянщина, Запоріжжя

Вступ Війська Запорозького на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним до "Ліги християнської міліції" — європейської міжнародної організації, що ставила за мету спільну боротьбу з османською і загалом мусульманською загрозою, що нависла на той час над Європою.

Волинь

Видання Кирилом-Транквіліоном Ставровецьким у Почаєві "Зерцала богослов'я".

Київщина, Наддніпрянщина, Запоріжжя

Участь запорозьких козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним у поході королевича Владислава Вази на Москву. З гетьманом Петром Сагайдачним (по-батькові Конашевич, тобто Кононович (1570—1622 рр.)) — шляхтича Перемишльської землі, гербу “Побуг”, уродженця Кульчиці біля м. Самбор.

Київщина

Публікація друкарнею Києво-Печерського монастиря віршованого панегірика Олександра Митури "Візерунок цнот… Єлисея Плетинецького", написаного українською книжковою мовою, з відчутним впливом народної лексики та фразеології.

Поділля

Народився майбутній козацький лідер, кошовий отаман 1618 р.

Сіверщина

01.12 — за умовами Деулінського перемир'я, укладеним між Річчю Посполитою і Російською державою, до Речі Посполитої перейшли Чернігово-Сіверщина, Смоленщина і Стародубщина.
До складу Речі Посполитої відходили Смоленськ, Чернігів, Стародуб, Новгород-Сіверський, Почеп, Трубчевськ — загалом 29 міст. На час перемир'я Владислав не мав висувати претензій на московський трон, хоча від самих претензій королевич не зрікався.

1619 р.

Наддніпрянщина

Неподалік Лубен на землях, що належали княжому роду Вишневецьких, Ісайя Копинський, на кошти княгині Раїни Вишневецької-Могилянки заснував Спасо-Преображенський Мгарський монастир.

Закарпаття

Імператор Фердинанд II Габсбург просить у Речі Посполитої військової допомоги. Польський король Зиґмунд III Ваза направляє козаків-лісовчиків як кондотьєрів (найманців), що мали великий досвід кінних бойових дій з часу Смути в Росії, на допомогу австрійському цісареві проти угорців. Об`єднавшись з чеським військом, трансильванський князь Ґабор Бетлєн наприкінці листопада розпочинає облогу Відня. 

Наддніпрянщина, Запоріжжя

Листопад — над Роставицею відбулися переговори польного гетьмана Станіслава Жулкєвського з очолюваною Петром Конашевичем-Сагайдачним козацькою старшиною, які завершилися укладенням Роставицької угоди, що носила компромісний характер і була спрямована на втихомирення конфліктів. На Військо Запорозьке накладались вкрай важкі до виконання зобов’язання, що робило проблематичною реаліза-цію угоди на практиці.

Наддніпрянщина, Запоріжжя

Збільшується реєстр до 3 тис. козаків, а щорічна плата виростає до 40 тис. злотих; старший призначається королем і гетьманом коронним, усуваються з реєстру ті, хто не перебував у ньому впродовж останніх 5 років. Козаки обіцяють спалити чайки, не здійснювати походів на Чорне море, мешкати винятково в королівщинах, де підпадали під владу старост.

Волинь

09.11 — відбулося видання Кирилом-Траквіліоном Ставровецьким у Рохманові, маєтку княгині Раїні Могилянки-Вишневецької, поблизу м. Шумська у Кременецькому повіті, Євангелія учительного. У книзі вміщено вірші на герб Вишневецьких, присвяти Раїни Вишневецькій, Михайлові Вишневецькому, Юрію Чорторийському, Самійлу Корецькому. Вихід у світ книги спричинив гострі суперечки. Собор православної Церкви на чолі з митрополитом Йовом Борецьким заборонив вірним під страхом анафеми "купувати, читати, в церквах або домах держати".

Київщина

Публікація друкарнею Києво-Печерського монастиря першої великої богослужбової книги — "Анфологіон" (Мінея празнична). Видання було багато прикрашене численними заставками, кінцівками, а також сюжетними ілюстраціями. Основний текст Мінеї празничної звірив з грецьким оригіналом ректор Братської школи Іван Борецький, йому допомагав Захарій Копистенський, а редактором видання виступив Памво Беринда, котрого спеціально запросили зі Львова до Києва для виконання цієї роботи. 

Київщина

Підготовка Захарієм Копистенським одного з найкращих в українській літературі полемічного твору "Палінодія, или Книга обороны кафолической святой апостольськой всходней церкви и святых патриархов, и о греках, и о россох христіанех".

1619 р.

Північне Причорномор'я, Запоріжжя, Крим

Друга половина листопада  — відбувся похід запорозьких козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним на Крим.

Галичина

Починається будівництво навколо Бережанського замку (сучасна Тернопільська область) додаткових бастіонних укріплень.1619 р.

Волинь,  Київщина

Переїзд з Корця до Києва   на запрошення архімандрита  Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетинецького Лаврентія Зизанія, де він розпочинає перекладацьку і редакційну діяльність.

Закарпаття

Грудень — відбулася переможна битва ужгородського   і земплинського наджупана Юрія ІІІ Другета спільно з загоном запорозьких козаків проти війська трансільванського князя Ґабора Бетлєна, під командою Д’єрдя Ракоці, біля с. Гуменого.

1620 р.

Запоріжжя

Січень—березень — посольство Війська Запорозького   на чолі з отаманом Петром Одинцем вирушає до Москви з пропозицією взяти запорозьких козаків на царську службу. Козацькі посли були уповноважені засвідчити прихильність товариства до царя Михайла Федоровича Романова, готовність йому вірно служити заради процвітання православної Церкви і поширенню слави православного московского монарха. Візит козацького посольства мав дезавуювати негативні наслідки від минулорічного походу Війська Запорозького на Москву  та схилити патріарха Єрусалимського Теофана до підтримки задуму щодо відновлення вищої православної ієрархії Української Церкви.1620 р.

Київщина

14.10 — опубліковано друкарнею Києво-Печерського монастиря Служебник з передмовою Захарія Копистенського.

Волинь

Народився визначний церковний і освітній діяч, письменник-полеміст, проповідник, ректор Києво-Могилянської академії, архімандрит Йоаникій Ґалятовський.

Запоріжжя, Наддніпрянщина

18.10—20.10 — запорозькі козаки і українські шляхтичі беруть участь у битві коронної армії Речі Посполитої з турецькими військами під Цецорою. У результаті програної битви чимало поляків і українців потрапили до турецької неволі, в тому числі й майбутній гетьман України Богдан Хмельницький.

Поділля, Волинь, Галичина

Листопад — відбулося вторгнення на українські землі чамбулів Кримської і Буджацької орд.

Полісся

Селище Здолбунів (сучасна Рівненська область), яке входило до Луцького повіту, потерпає від нападів татарських орд. Стародавня назва “Долбунів” походить від слова дов(л)бати, це пояснюється наявністю на околицях поселення крейдяних копалень. Також існує припущення, що назва пов`язана зі старослов’янським племенем дулібів (долобів).

Київщина

Публікація друкарнею Києво-Печерського монастиря Номоканону з передмовою Памви Беринди (згодом неодноразово перевидавався у 1624, 1629 і 1646 рр.).

1620-і рр.

Наддніпрянщина

Укладення невідомим автором Літопису, названого, за місцем його знаходження в Густинському Свято-Троїцькому монастирі, Густинським. При підготовці Літопису його автор широко послуговувався відомими науковцям давньоруськими літописами та уже втраченими на сьогодні списками літописних творів. Крім того, використовувалась інформація з історичних праць 
М. і Є. Бєльських, М. Стрийковського, О. Гваньїні, є запозичення з "Палінодії" Захарія Копистенського. З іншого боку, Густинський літопис, увібравши в себе настільки багатющу і різнобічну інформацію, неодноразово використовувався в Україні при підготовці пізніших історичних праць, зокрема "Синопсису" Інокентія Гізеля, "Тератургима" А. Кальнофойського та інших.

Донеччина

Солевари звертаються з проханням до російського уряду захистити промисел на Торських соляних озерах (неподалік сучасного м. Слов`янська на берегах р. Казений Торець) і побудувати в районі озер укріплення для оборони від татарських нападів.

Поділля

06.10 — польський гетьман Станіслав Жулкєвський після битви під с. Цецорою (Молдова), відступаючи з невеликим загоном біля 4,3 тис. чоловік, неподалік Могилева на Дністрі (сучасний Могилів-Подільський у Вінницький області), прийняв бій з турками.

Київщина, Наддніпрянщина

Листопад—грудень — в Україну під захистом Війська Запорозького на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним прибуває патріарх Єрусалимський Теофан ІІІ. Висвячення владикою Теофаном на митрополита Київського Йова Борецького та цілого ряду єпископів відновило  вищу православну владу Київської митрополії, ліквідовану рішеннями Берестейського унійного собору    1596 р. та постановами короля Зиґмунда ІІІ Вази.

Наддніпрянщина, Галичина 

Ігумен Густинського Свято-Троїцького монастиря Ісайя Копинський, номінований на єпископа Перемишльського і Самбірського, відіслав до Москви делегацію ченців, які від його імені заявили про готовність на чолі 150 ченців переселитися в Московію.

Галичина

Додаткові бастіонні фортифікаційні укріплення будуються біля Бережанського замку у сучасній Тернопільській області (зводяться 4 бастіони). В`їзд до замку влаштовується через равелін. Татарські загони, що вторгались в околиці Бережан, не наважувалися штурмувати укріплення.

1621 р.

Галичина, Київщина

Київський митрополит Йов Борецький і православні єпископи Єзекіїл Курцевич й Ісайя Копинський, відчуваючи підтримку Війська Запорозького, виступили з широковідомою "Протестацією", в якій відстоювали права православної Церкви та підносили суспільну роль козацтва.
Виступ Київського митрополита Йова Борецького і православних єпископів — Єзекіїла Курцевича й Ісайя Копинського з широковідомою "Протестацією" став можливим за-вдяки підтримки Війська Запорозького. У документі православні ієрархи звинуватили короля та Річ Посполиту у нехтуванні прав руського народу, котрий приєднався до Корони "за договорами, скріпленими присягою, а тепер зазнає насильств і утисків віри, звинувачень у заколотах і підступах, щодо яких ми чисті…" Крім того, автори "Протестації" звинувачували ієрархів-уніатів, що вони своїми діями "порушують святий спокій, руйнують давню любов і згоду між поляками та Руссю". 
Йов Борецький, Єзекіїл Курцевич й Ісайя Копинський у своїй “Протестації...” підносили роль козацтва, яке є спадкоємцем "тої старої Русі", давніх руських князів, княжих слуг-воїнів "чесного руського народу з Яфетового" насіння, що "за руського монарха Олега плавало на своїх чайках по морі… і штурмувало Константинополь"..

Київщина

05.06—07.06 — в урочищі Суха Діброва, поблизу Фастова, відбулася за участі православного духовенства козацька рада, яка ухвалила постанову щодо термінового виступу Війська Запорозького на допомогу коронній армії Речі Посполитої у війні з Туреччиною.

Запоріжжя, Північне Причорномор`я, Крим

Літо — 40 тис. козаків на чолі з запорозьким гетьманом Я. Бородавкою рушили в Молдову. Одночасно запорожці починають напади на турецькі і кримські чорноморські прибережні міста. Перейшовши Дністер, козацькі загони ведуть героїчну боротьбу, стримуючи просування турецького війська до Хотина.

Буковина

Серпень—вересень — українське козацтво на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним бере участь у Хотинській війні Речі Посполитої з Османською імперією.

Поділля

Продемонстрована Військом Запорозьким військова звитяга змусила турецького султана Османа ІІ відмовитись від вторгнення в межі Речі Посполитої і піти на укладення мирної угоди. 

Запоріжжя

Як нагороду за успішні дії Війська Запорозького під Хотинською фортецею гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний з рук королевича Владислава Вази отримав старовинний меч.1621 р.

Сіверщина

Поблизу містечка Короп Чернігівського воєводства народився Дем'ян Ігнатович (Многогрішний) — український військовий і державний діяч, гетьман Лівобережної України в 1668—
1672 рр.

Запоріжжя

Гетьмана запорозького козацтва Бородавку-Нероду Яцька, суперника П. Сагайдачного, козацька старшина страчує під Хотином. 

1622 р.

Запоріжжя, Наддніпрянщина

Похід запорозьких козаків спільно з донськими козаками на турецьку фортецю Трапезунд.

Сіверщина

У Ніжині в сім'ї православного шляхтича народився Роман Ракушка-Романовський — козацький сотник, генеральний підскарбій в уряді гетьмана Івана Брюховецького, автор широковідомого Літопису Самовидця, що містить унікальні відомості про перебіг визвольних змагань українського народу середини — другої половини XVII ст. під проводом гетьмана Богдана Хмельницького та його найближчих наступників — Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка та інших.

Волинь 

Народився майбутній кошовий отаман Запорозької Січі та гетьман (1663—1668 рр.) Лівобережної України Іван Мартинович Брюховецький (пом. в 1668 р.)

Київщина

10.04 — помер відомий український військовий і політичний діяч, козацький    гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Похований на київському Подолі, на території Братського Богоявленського монастиря.
Поховання в Богоявленській церкві київського Подолу геть-мана Петра Конашевича-Сагайдачного пройшло "з великим плачем Войська За- порозького і всіх людей православних". 20 спудеїв Братської школи, змінюючи один одного, читали траурні вірші ректора Братської школи Ка-сіяна Саковича "Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича Сагайдачного", проголошуючи серед іншого й таке: "несмертельної слави достойний, Гетьмане, твоя слава в молчанію нікгди не зостане!.."

Запоріжжя

Гетьманом Війська Запорозького обрано запорозького полковника Оліфера Остапови- ча Голуба (Стеблівець, Чер-няк) (між 1540—1550 — 1628 рр.), близького соратника гетьманів П. Сагайдачного і М. Дорошенка.

Київщина

Друкарня Києво-Печерської Лаври опублікувала твір ректора братської школи Касіяна Саковича "Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича-Сагайдачного".

1623 р.

Запоріжжя

Гетьманом Війська Запорозького обрано соратника Петра Конашевича-Сагайдачного полковника Михайла Дорошенка.

Північне 
Причорномор'я, Крим

Весна — новий правитель Оттоманської Порти — султан Мустафа І усуває кримського хана Джанібека Ґерея від влади та засилає його на о. Родос. Одночасно Мустафа І вибачає провини Мегмеда і Шагіна Ґереїв, звільняє їх з ув'язнення і ставить першого ханом під іменем Мегмеда Ґерея ІІІ. 
Прийшовши до влади, Мегмед Ґерей ІІІ призначає калгою свого брата Шагіна Ґерея, а нуреддіном — Чобана Агмеда Ґерея, сина Фетг Ґерея та Марії Потоцької, засновника гілки Чобан Ґереїв.

Галичина

Місто Перемишляни (сучасна Львівська область) розташоване на р. Гнила липа, в перекладі — “слава промислу”, отримує магдебурзьке право. Починається активне заселення міста ремісниками й дрібними торговцями.

Волинь

В м. Крупці будується дерев`яна Свято-Троїцька церква (сучасний Радивилівській ра-йон Рівненської області).1623 р.

Київщина

Митрополит Київський і всієї Русі Йов Борецький, шукаючи підтримки у захисті прав православної Церкви, відправив до Москви посольство на чолі з єпископом Луцьким Ісаакієм Борисковичем.
У друкарні Києво-Печерської Лаври опубліковано шедеври київської графіки — "Бесіди на чотирнадцять послань Святого Апостола Павла" та "Бесіди Іоанна Златоуста на діяння апостолів".

Північне 
Причорномор'я, Крим

Осінь — кримський хан Мегмед Ґерей ІІІ влаштував в Азаку (Керчі) вбивство московського посла Івана Бегічева, відправленого з місією до Стамбула, і привласнив його посольський скарб.

1624 р.

Донеччина

Землі уздовж Сіверського Донця були подаровані царським указом духівництву і незабаром біля підніжжя крейдяних гір на правому березі був побудований Святогірський монастир, який пограбували і спалили кримські татари в 1679 р.

Волинь 

Монастир бригіток з`являється  на місці палацу Радзивілів (проіснував до 1825 р.), доки не був закритий, а в його приміщеннях обладнано окружну в`язницю.1624 р.

Північне 
Причорномор'я, Крим

Літо — султан Мурад IV, невдоволений Мегмедом Ґе-    рей ІІІ і, звертаючи увагу на чутки, що той, нібито, за-міряється захопити верховну владу в імперії, скинув хана з трону, закликав з Родоса Джанібека Ґерея і направив з османською флотилією з 24 кораблів Гасана-паши та Реджеба-паши у Кефе. Мегмед Ґерей з братом Шагіном Ґереєм за підтримки козаків розбили флотилію і присланих з нею яничар. Саме місто було захоплене татарами. Висока Порта відмовилася від призначення Джа-нібека і відіслала його назад на Родос. Мегмед Ґерей залишений на троні під умовою евакуації з Кефи.

Запоріжжя

19.08 — козацька флотилія у складі 70—80 чайок вдосвіта вільно запливла у Босфорську протоку. Розділившись на кілька загонів, козаки попалили села та вілли аж по самі фортеці Румелі-Гісари та Анадолу-Гісари, що знаходилися лише за 12 км від султанського палацу Топкапи. У турецьких джерелах козацький напад на Босфорське  узбережжя 1624 р. вважається одним з найжахливіших в історії протистояння запорозьких козаків з османами.

Сіверщина

Продовжується спорудження ансамблю Густинського Свято-Троіцького монастиря, заснованого на землях князів Вишне- вецьких у надзвичайно мальовничому місці на р. Удай (сучасне с. Густиня Прилуцького району на Чернігівщині).

Запоріжжя, Північне Причорномор'я, Крим

Грудень — відбулося укла-дення Військом Запорозьким договору з кримським ха-  ном Мегмедом Ґереєм ІІІ про військово-політичний союз. Спільний похід запорозьких козаків і кримських татар на ногайський клан Мансур-огли під проводом Хан-Теміра.

Запоріжжя

На Січ за протекцією митрополита Йова Борецького прибув Олександр Яхія, що називав себе сином султана Мегмеда ІІІ та грекині-християнки. Місія Яхії була спрямована на пошук союзників для здобуття влади у Стамбулі.

Волинь

З фундації онуки князя Василя Костянтина Острозького, княгині Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич, в Острозі від-крито католицький костел  Святих Ігнатія Лойоли і Франциска Ксаверія та єзуїтський колегіум при ньому.

Київщина

20.11 — на архімандрита Києво-Печерського монастиря було обрано Захарія Копистенського, відомого письменника-полеміста, видавця і перекладача, автора твору "Палінодія, или Книга обороны кафолической святой апостольськой всходней церкви и святых патрирхов, и о греках, и о россох христіанех".

1625 р.

Запоріжжя

Січень — відбуло до Москви посольство Війська Запорозького до російського царя з пропозицією щодо найму на царську службу.

Київщина

17.02 — у друкарні Києво-Печерського монастиря опу-бліковано "Казаньє…", ви- голошене Захарією Копистенським на похороні засновника друкарні архімандрита печерського Єлисея Плетинецького.

Запоріжжя, Північне 
Причорномор'я

Літо — флотилія запорожців з трьохсот п'ятдесяти чайок, що прямувала до Стамбула, біля Кара-Хармана, нижче гирла Дунаю, натрапила на османський флот у 43 галери адмірала Капудана Реджеба паші. У найбільшій за всю історію морських битв запорожців з османцями після переваги на початковому етапі козацька флотилія зазнала поразки.

Київщина

27.08 — у друкарні "запорозького козака і міщанина київського" Тимофія Вербицького опубліковано перше видання — Часослов, присвячений митрополиту Київському, Галицькому і всієї Русі Йову Борецькому.

Запоріжжя, 
Київщина, Наддніпрянщина

Жовтень—листопад — відбулося козацьке повстання під проводом Марка Жмайла на Запоріжжі, яке згодом перекинулось на Подніпров'я і Київщину.