Академія в Подебрадах

Відзнака УГА в Подебрадах. Проект Віктора Цимбала, прийнятий сенатом УГА у 1927 р.Українська господарська академія в Подєбрадах — вищий тех­ніч­ний навчальний заклад, заснований Українським громадським ко­мітетом при фі­нан­совому сприянні уряду Чехо-Сло­­ваччини. Відповідала анало­гіч­ним чесь­ким ВНЗ з єдиною від­мін­ністю: тут, крім фахових предметів, викладалися украї­но­­знав­чі науки. При академії існу­вав ряд установ: бібліотека, ла­бораторії, ферми, сад, метеоро­логічна стан­ція, навчальні коо­перативи. Біль­шість з них роз­містилася в замку чеського короля Юрія Подебрадського.Виклад першого ректора УГА проф. Івана Шовгеніва з аналітичної геометрії для слухачів Української господарської академії в Подєбрадах Ака­демія стала осередком українського наукового і політичного життя. Тут діяло близько 50 нау­­кових, фахових, по­лі­тич­них та молодіжних орга­нізацій. 
У 1928 р. через нестачу коштів ака­демія припинила приймати сту­дентів, а в 1935 р. закрилась.Подєбрадський замок — осідок Української господарської академії та Українського техніко-господарського інституту. Сучасне фото