Керівні господарські
органи

Українська економічна рада (УЕР) постала на місці Ради Українсь­кої трудової армії (Укррадтрударму) та Особли­вого комітету з палива й про­довольства (Особкому). Пра­цювала на правах комісії при РНК УСРР. Здійснювала ке­рів­ницт­во економічними наркоматами, об’єд­ну­вала, узгод­жувала, регулювала та конт­ролювала роботу “всіх органів Радянського уряду в області госпо­дарчого будівництва”. Незважаючи на те, що УЕР мала проводити “всі директиви завдання РПО (Ради праці і оборони) РФСРР” у випадку їх роз­ходження з постановами вищих ор­­ганів влади УСРР мала ви­ко­­нувати розпорядження українсь­ких органів. При УЕР бу­ло створено ряд ко­місій, найваж­­ливішою з яких стала Українська державна загальнопланова комісія (Укрдержпллан). Спи­­ралася у роботі на губернські еконо­міч­ні наради. У цеху 4-ї фабрики Київського губкому Всеросійської спілки працівників харчової промисловості. Київ, 1922 р.
В 1923 р. УЕР була перетворена на Українську економічну нараду.