Кордони з Росією

Керівництво УСРР намагалося зосередити в межах республіки прилеглі території з переважаючим українським населенням. Од­­нак за постановою ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 р. до УСРР було приєднано територію, на якій мешкало 278 081 осіб, і відторгнуто територію з населенням 478 909 осіб. Несприятлива для України змі­на лінії кордону викликала масові звернення українського населення до ВУЦВК і ЦВК Союзу РСР. 
У травні 1927 р. з доповідною за­пискою про врегулювання при­кордонної смуги до ЦК ВКП(б) звер­нулося політбюро ЦК КП(б)У. Спираючись на дані перепису 1926 р., згідно яким на прилег­лій до України території РСФСР мешкало понад 2 млн. україн­ців, ЦК КП(б)У просив передати Україні відповідні території Курщини й Воронежчини, а також повернути Шахтинсь­ку й Таганрозьку округи. Звер­нення залишилося без на­слідків.