Неп у великій
промисловості

РНК УСРР у постанові “Про проведення в життя засад нової економічної політики” визнав першочерговим завданням промисловості концентрацію виробництва. Тільки великі і важливі для країни підприємства повин­ні були забезпечуватися ма­те­ріаль­ними, грошовими і продовольчими ресурсами, інші під­лягали консервації або передачі в оренду кооперативам та при­ватним особам. Технічно ус­тат­ковані і доцільно організовані підпри­ємст­ва об’єднувалися в госпрозрахункові трести. Статус госпрозрахункового об’єд­нан­­ня міг бути, як виняток, на­­даний окремим під­приємст­вам. Прав­ління трестів під­поряд­ковувалися від­по­відному глав­ку або безпосередньо ВРНГ.