Сталін і Шумський

20 квітня О. Шумський у розмові зі Сталіним поставив питання про відкликання Кагановича з України і заміну його етнічним українцем. 
Недоліком у роботі Кагановича він назвав надмірне адмініструван­ня, відмову здійснювати украї­нізацію пролетаріату, гальмування українізації партійними та профспілковими верхами. Ста­­лін у лис­ті-відповіді до по­літ­бюро ЦК КП(б)У зайняв фор­мально примиренську пози­цію, зауважив потребу забути про минулі гріхи ко­лишніх боротьбистів, але катего­рично відкинув “примусову украї­нізацію пролетаріату” та наголо­сив на не­безпеці українського руху. 
Як приклад, він навів заклик Хвильового про необхідність від­далення української культури від російської. Цей лист поклав початок боротьбі з “націонал-ухильницт­вом” в лавах КП(б)У — “хвильовизмом” та “шумськізмом”.