Український проект
Радянського Союзу

На ХІІ з’їзді РКП(б) була ухвалена резолюція, у якій наголошувалося на необхідності надати республікам “достатньо ши­рокі фі­нансові, і, зокрема, бюджетні права, що забезпечать можли­вість їх власної державно-ад­мі­ніст­ративної, господарсь­кої та культурної ініціативи”. РНК УСРР сприйняв це як заклик перег­лянути існуючий проект Конс­титуції СРСР (Декларація + Договір про створення СРСР)
Результатом став схвалений ВУЦВК 23 травня український проект Конституції, у якому значно більше прав надавалося республіканським органам влади, збільшувалася кількість республіканських наркоматів, а наркомат зовнішньої торгівлі та зовнішніх справ переходив з розряду союзних до союзно-республіканських. Більшість цих ініціатив була відхилена Кремлем. Ініціаторів українського проекту звинуватили в конфедералізмі.