Вислання професури

Висилка за кордон “контрреволюційної” професури була части­ною запропонованих В. Ле­ні­ним репресивних заходів. 
До 3 серпня 1922 р. ДПУ УСРР підготувало український список, що налічував 77 осіб, серед них 32 професори вищих нав­чальних закладів. F_45068_01cmyk.jpg
7 вересня 1922 р., доповідаючи Й. Сталіну про арешти, секретар ЦК КП(б)У Д. Лебідь писав, що висилати українських про­фесорів за кордон недо­ціль­но, оскіль­ки там склалося потуж­не емігрантське угрупування. Він звер­тався з проханням обме­житись висилкою у віддалені ре­гіо­ни країни. В результаті кан­дидати на висилку залишились в Україні. Серед них був один з головних звинувачених на процесі “СВУ” академік ВУАН С. Єф­ре­мов, а також колиш­ній го­лова уряду УНР В. Че­хівсь­кий.