“Волобуєвщина”

Маловідомий економіст Михайло Волобуєв у гострополемічній формі поставив питання про недостатнє врахування еконо­міч­них потреб УСРР з боку ке­рів­ництва СРСР. Він проана­лі­зував та оцінив існуючі з цього приводу в українській еконо­міч­ній літературі дані та фактично визнав колоніальний статус УСРР в СРСР. Стаття була на­друкована в журналі за рі­шенням політбюро ЦК КП(б)У. Для її “обезброєння” у цих же номерах Михайло Волобуєв-Артемов. Фото 1959 р.
(2 і 3) було надруковано статтю-відповідь А. Рі­чиць­кого, у якій зосереджувалася увага не на захисті інтересів центру, а на тезі про те, що без СРСР Україні було б ще гір­ше. Українське керівництво спрямувало обговорення статті в русло неприпустимості ігнорування економічних потреб Украї­ни. Скрипник заявив, що той, “хто стоїть на становищі протилежних інтересів України та СРСР, той прихильник або ро­сійського, або українського на­ціоналізму”.